INFOS

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE WWW.OPINIONS.BE

www.opinions.be ' wordt beheerd door B-Field SRL bvba, 106 rue du châtelet, 1495 Tilly, ondernemersnummer 732788775. De website heeft als doel het organiseren en uitvoeren van marktonderzoek.


1. VOORAFGAANDE OPMERKING

Als U toegang wil hebben tot de website www.opinions.be en deze wenst te gebruiken stemt U ermee in dat de onderstaande gebruiksvoorwaarden bindend zijn. 

B-Field SRL nodigt U dan ook uit de gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Indien U de website verder bezoekt of gebruikt betekent het dat U expliciet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

 

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website www.opinions.be heeft als doelstelling marktstudies, online of anders, uit te voeren onder verschillende vormen:

' Groepsgesprekken

' In-home interviews

' Online chatsessies via blogs

' Vragenlijsten op internet


De personen die zich inschrijven via de website www.opinions.be (de 'gebruikers') doen dit op vrijwillige basis en zij verklaren de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan. Hun inschrijving geeft hen de mogelijkheid deel te nemen aan studies in marktonderzoek.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn persoonlijke toegangscode en zijn wachtwoord. Indien de gebruiker bemerkt dat deze op ongewone of frauduleuze manier gebruikt zouden worden, verbindt hij er zich toe B-Field SRL hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. 

In dit geval neemt hij/zij contact op met B-Field SRL via e-mail naar [email protected] of per brief. B-Field SRL beschouwt het als haar recht om een gebruiker uit haar bestand te verwijderen of hem/haar te weigeren deel te nemen aan de doelstellingen van de website www.opinions.be ' als de gebruiker zich niet houdt aan de gevraagde transparantie en de vereisten om het marktonderzoek op optimale wijze te kunnen uitvoeren.

 

3. VERGOEDING

Als compensatie voor de deelname aan een marktonderzoek zal de gebruiker een vergoeding krijgen onder de vorm van een geschenk of een financiële tussenkomst die aangeboden wordt door de klanten van B-Field SRL. B-Field SRL engageert zich op geen enkele wijze t.o.v. de gebruiker wat betreft de door haar klanten toegekende vergoeding.

 

4. RESPECT VOOR DE PRIVACY

B-Field SRL verklaart de wetgeving van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de privacy in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens, te respecteren. De gebruiker geeft zijn toestemming omtrent de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en omtrent het feit dat we deze kunnen doorgeven aan derden (de klanten en partners van B-Field SRL), voor exclusief gebruik van de studies van B-Field SRL. De persoonlijke gegevens die de gebruiker doorgeeft worden geregistreerd en verwerkt door B-Field SRL bvba, gevestigd in de 106 rue du châtelet, 1495 Tilly, ondernemingsnummer 732788775. De gebruiker aanvaardt dat de vergaderingen waaraan hij deelneemt opgenomen kunnen worden (audio en video), met de bedoeling de resultaten beter te kunnen analyseren. B-Field SRL zal de persoonlijke resultaten nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan. De gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben voor direct marketing doeleinden. De gebruiker heeft recht op toegang tot en verbetering van foutieve gegevens die op hem betrekking hebben.

 

5. VERANTWOORDELIJKHEID

De rol van B-Field SRL bestaat enkel en alleen uit studies in marktonderzoek ter beschikking te stellen van de gebruiker, die vrijwillig deelneemt aan deze studies in ruil voor een vergoeding onder de vorm van een geschenk of een financiële compensatie vanwege de klanten van B-Field SRL.

De gebruiker ontslaat B-Field SRL van elk mogelijke aansprakelijkheid aangaande het gebruik van de website en de informatie die hierop te vinden is, evenals de deelname aan studies in marktonderzoek. B-Field SRL is in geen enkel geval verantwoordelijk voor ongevallen die plaats zouden vinden tijdens de verplaatsing naar en van een vergadering. De gebruiker is er zich bewust van het feit dat de website van B-Field SRL gekoppeld kan zijn aan andere websites of webpagina's die aan derden toebehoren. B-Field SRL heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze websites en/of webpagina's en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud hiervan.

 

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING ' BEVOEGDE RECHTBANK

De rechten en verplichtingen van B-Field SRL en de gebruiker die voortvloeien uit de deelname aan de activiteiten van de website www.opinions.be worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Nijvel als enige bevoegd.

 

7. NIETIGVERKLARING VAN EEN CLAUSULE

De nietigverklaring van een gedeeltelijke of gehele clausule uit deze algemene gebruikersvoorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van alle andere bepalingen ook nietig verklaard worden, tenzij die clausule een essentieel onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.


8. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

B-Field SRL behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de informatie op de website te wijzigen en daardoor ook het recht om deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te wijzigen. Indien de gebruiker de website blijft gebruiken na deze wijzigingen, gaat hij hierdoor akkoord met deze wijzigingen.